Η Απασχόληση, η Νοητική Ενδυνάμωση, η Κοινωνικοποίηση και η Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Η Απασχόληση, η Νοητική Ενδυνάμωση, η Κοινωνικοποίηση και η Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

Η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας για την άνοια βασίζονται στο δίπολο φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Στις μη φαρμακευτικές π...

Continue reading

Οι αιτίες που οδηγούν σε δυσλειτουργία και μη αυτοεξυπηρέτηση των ατόμων στη τρίτη ηλικία

Οι αιτίες που οδηγούν σε δυσλειτουργία και μη αυτοεξυπηρέτηση των ατόμων στη τρίτη ηλικία

Ως δείκτης μέτρησης χρησιμοποιείται << τα έτη υγιούς ζωής που χάνονται λόγω δυσλειτουργίας, που υπολογίζονται με βάση τη συχνότητ...

Continue reading

Οι τρόποι για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων

Οι τρόποι για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων

Τα τελευταία χρόνια στις δυτικοευρωπαικές χώρες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον σχετικά με την αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων. Οι μέ...

Continue reading