Όλα τα άρθρα

Ποιες θεωρούνται οι κυριότερες δράσεις για τη μεγιστοποίηση της υγιούς γήρανσης;

Ποιες θεωρούνται οι κυριότερες δράσεις για τη μεγιστοποίηση της υγιούς γήρανσης;
  • Η αναγνώριση του αναπόφευκτου φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού και της ανάγκης κατάλληλης προετοιμασίας από όλους τους εμπλεκομένους ( κυβερνήσεις, κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικό τομέα, κοινότητες και οικογένειες).
  • Η διασφάλιση ότι όλα τα άτομα τρίτης ηλικίας μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια, να έχουν πρόσβαση σε βασικές υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και ένα εγγυημένο εισόδημα που θα επιτρέπει την αυτονομία και την ανεξαρτησία των μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων.
  • Η παροχή υποστήριξης στις τοπικές κοινότητες και οικογένειες προκειμένου να αναπτύξουν υποστηρικτικά συστήματα που θα εξασφαλίζουν ότι τα ευπαθή ηλικιωμένα άτομα λαμβάνουν την απαραίτητη μακροχρόνια περίθαλψη, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργό και υγιή γήρανση σε τοπικό επίπεδο.
  • Η επένδυση στα άτομα νεαρής ηλικίας μέσω της προώθησης υγιεινών συνηθειών, της εξασφάλισης ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης, της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των μελλοντικών ηλικιωμένων γενεών.
  • Η υποστήριξη των διεθνών και εθνικών προσπαθειών για την ανάπτυξη συγκριτικής έρευνας σχετικά με τη γήρανση.
  • Η ενσωμάτωση της γήρανσης σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τα δύο φύλα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις των ηλικιωμένων γυναικών και ανδρών.
  • Η δέσμευση για ένταξη της γήρανσης και των σχετιζόμενων αναγκών σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα.
  • Η εξασφάλιση της ενσωμάτωσης της τρίτης ηλικίας σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές δράσεις.
  • Η ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας και κοινωνικής στάσης σχετικά με τη γήρανση και τα ηλικιωμένα άτομα, τόσο από τους κοινωνικούς φορείς όσο και από τους πολίτες.